Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Winiarnia Danuta Fiszka (zwana dalej Winiarnia Danuta Fiszka) z siedzibą w Kwidzynie ul. gen. Józefa Hallera 18, 82-500 Kwidzyn, Nip: 5811370420.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Winiarnia Danuta Fiszka  oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez  Winiarnia Danuta Fiszka.
 3. Winiarnia Danuta Fiszka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. Winiarnia Danuta Fiszka przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Winiarnia Danuta Fiszka oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Winiarnia Danuta Fiszka oraz Produktów i usług partnerów handlowych Winiarnia Danuta Fiszka, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. Winiarnia Danuta Fiszka wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Winiarnia Danuta Fiszka i jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
  • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
  • realizacji zamówień na Produkty i usługi Winiarnia Danuta Fiszka
  • reakcji na informacje przesłane Winiarnia Danuta Fiszka z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
  • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Winiarnia Danuta Fiszka oraz Produktów i usług partnerów handlowych Winiarnia Danuta Fiszka, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 4. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Winiarnia Danuta Fiszka, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Winiarnia Danuta Fiszka.
 5. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Winiarnia Danuta Fiszka oraz Produktów i usług partnerów handlowych Winiarnia Danuta Fiszka.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Winiarnia Danuta Fiszka. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 8. Winiarnia Danuta Fiszka będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Winiarnia Danuta Fiszka, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Winiarnia Danuta Fiszka.
 9. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 10. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
 11. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Winiarnia Danuta Fiszka, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny winiarniakwidzyn.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  • z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej winiarniakwidzyn.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
  • z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony winiarniakwidzyn.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę winiarniakwidzyn.pl.
 12. W przypadku uzyskania przez Winiarnia Danuta Fiszka wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej winiarniakwidzyn.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Winiarnia Danuta Fiszka może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny winiarniakwidzyn.pl i jej poddomen

 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej winiarniakwidzyn.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie winiarniakwidzyn.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do  Winiarnia Danuta Fiszka i dostępnych na winiarniakwidzyn.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres   e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala  Winiarnia Danuta Fiszka zwracać się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Winiarnia Danuta Fiszka za pośrednictwem winiarniakwidzyn.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Winiarnia Danuta Fiszka (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Winiarnia Danuta Fiszka oraz partnerów handlowych Winiarnia Danuta Fiszka)

 1. Winiarnia Danuta Fiszka zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Winiarnia Danuta Fiszka.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu winiarniakwidzyn.pl , czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów  Winiarnia Danuta Fiszka i winiarniakwidzyn.pl.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych winiarniakwidzyn.pl.
 4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Winiarnia Danuta Fiszka przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Winiarnia Danuta Fiszka nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Winiarnia Danuta Fiszka i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Winiarnia Danuta Fiszka  nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Winiarnia Danuta Fiszka.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Winiarnia Danuta Fiszka nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie winiarniakwidzyn.pl . W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Winiarnia Danuta Fiszka nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do  Winiarnia Danuta Fiszka serwisu i newsletterów.